↑ Blog

Consulta nuestro informe de evaluación externa sobre el desarrollo de mercados en Vietnam

Consulta nuestro informe de evaluación externa sobre el desarrollo de mercados en Vietnam

Desde el pasado mes de agosto está disponible el último informe de evaluación externa del programa “Desarrollando mercados rurales” que implementamos desde CODESPA en el norte de Vietnam.

Este programa incluye las siguientes intervenciones:

  • Agricultura: promocionando la sustitución de fertilizantes químicos para el cultivo de arroz por fertilizantes compactados que aumentan la productividad y evitan la contaminación.
  • Saneamiento: con el objetivo de reducir la incidencia de enfermedades a través del desarrollo de los servicios de saneamiento a nivel local.
  • Ganadería: fortaleciendo la participación de las familias campesinas con el objetivo de incrementar sus ingresos y adaptar las tecnologías a sus necesidades.

El informe ha sido realizado por el Nordic Consulting Group y la ONG vietnamita CECR, destacando los impactos que se han alcanzado desde 2008 hasta la actualidad. El documento también describe las lecciones aprendidas y recomendaciones para poder aplicar esta experiencia tan positiva en otras zonas del país.

Aquellos interesados en el documento podéis descargarlo en el siguiente link:

Informe completo.

Resumen ejecutivo.

Informe “Soluciones de raíz: Desarrollando el mercado de fertilizantes compactados para el cultivo de arroz”.

Informe “Desarrollando el mercado de Saneamiento”

Informe “Fortaleciendo la cadena de valor del sector porcino”.

 

English

Since last August it is available the last evaluation report of the program ‘Developing Rural Markets” implemented by CODESPA in Northern Vietnam.

The program includes the following interventions:

  • Agriculture: oriented to switch the harmful fertilization practices to more sustainable practices for rice cropping.
  • Sanitation:  to reduce the incidence of sanitation-related diseases through the development of the sanitation services at local level.
  • Livestock: to strengthening the pig value chain and increase the income generation of small-scale farmers.

This report has been conducted by the Nordic Consulting Group and the Vietnamese organization CECR, and it highlights the impacts achieved by the program since 2008 until nowadays. The document also focuses on the lessons learnt, key findings and recommendations for further scaling up of this successful market-based experience.

Stakeholders interested to obtain a copy of this report could download it through the following links:

Evaluation Report (full version).

Executive Summary.

Report “Root Solutions”.

Report “Developing the Sanitation Market”.

Report “Strengthening the pig value chain”.

 

Báo cáo đánh giá độc lập về chương trình “Phát triển các thị trường nông thôn” do tổ chức CODESPA triển khai tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam đã được hoàn thiện và công bố kể từ tháng 8 năm 2013.
Báo cáo đã đánh giá tổng thể về chương trình, trong đó bao gồm ba dự án cụ thể sau:
•    Dự án phân viên dúi sâu:  Phát triển thị trường phân viên nén dúi sâu tại địa phương nhằm thay thế phân vãi truyền thống trong canh tác lúa, giúp tăng năng suất và giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường.
•    Dự án vệ sinh: Với mục tiêu giảm tỷ lệ các bệnh liên quan đến vệ sinh thông qua việc phát triển các dịch vụ vệ sinh tại địa phương.
•    Dự án lợn: Củng cố sự tham gia của các hộ dân vào chuỗi giá trị ngành hàng lợn với mục tiêu tăng thu nhập cho hộ gia đình và thích ứng các công nghệ phù hợp với bối cảnh nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu của các hộ chăn nuôi.
Đơn vị thực hiện báo cáo đánh giá là Tập đoàn tư vấn Nordic (Nordic Consulting Group) và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (gọi tắt là CECR), một tổ chức phi chính phủ Việt Nam. Báo cáo đã nêu bật các kết quả đạt được, cũng như tác động của chương trình kể từ năm 2008 đến nay, đồng thời, nhiều bài học kinh nghiệm, các phát hiện chính và một số khuyến nghị nhằm mở rộng mô hình dự án theo hướng tiếp cận thị trường cũng được đưa ra trong tài liệu này.

Để tham khảo thêm thông tin về từng dự án, các bên liên quan vui lòng truy cập đường link dưới đây:

Báo cáo đánh giá “Giải pháp gốc”: Phát triển thị trường phân viên dúi sâu trong canh tác lúa”.
Báo cáo đánh giá “Phát triển thị trường vệ sinh”.
Báo cáo đánh giá  “ Củng cố chuỗi giá trị ngành hàng lợn”.